Omai - Mứt

Mơ xào cổ điển chua mặn ngọt

Mơ xào cổ điển chua mặn ngọt

Mận cơm xào gừng chua ngọt

Mận cơm xào gừng chua ngọt

Khế tươi xào gừng chua ngọt

Khế tươi xào gừng chua ngọt

Mơ sấy dẻo chua ngọt

Mơ sấy dẻo chua ngọt

Mơ chua ngọt cam thảo

Mơ chua ngọt cam thảo

Mơ tươi xào gừng chua ngọt

Mơ tươi xào gừng chua ngọt

Hồng bì dẻo chua ngọt

Hồng bì dẻo chua ngọt

Mận dẻo không hạt chua ngọt

Mận dẻo không hạt chua ngọt

Mận sấy dẻo chua mặn ngọt

Mận sấy dẻo chua mặn ngọt