Omai - Mứt

Mận hậu dẻo chua ngọt

Mận hậu dẻo chua ngọt

Mận dẻo tách hạt xào gừng chua ngọt

Mận dẻo tách hạt xào gừng chua ngọt

Mận tươi xào gừng chua ngọt

Mận tươi xào gừng chua ngọt

Táo sấy dẻo chua ngọt

Táo sấy dẻo chua ngọt

Mơ gừng dẻo tách hạt chua mặn ngọt

Mơ gừng dẻo tách hạt chua mặn ngọt

Mơ dẻo tách hạt chua mặn ngọt

Mơ dẻo tách hạt chua mặn ngọt

Mơ dẻo tách hạt chua ngọt

Mơ dẻo tách hạt chua ngọt

Mơ dẻo tách hạt xào gừng chua ngọt

Mơ dẻo tách hạt xào gừng chua ngọt

Sấu chín tươi dẻo chua ngọt

Sấu chín tươi dẻo chua ngọt

Xoài sấy dẻo chua ngọt

Xoài sấy dẻo chua ngọt

Mơ tươi dẻo chua ngọt cay

Mơ tươi dẻo chua ngọt cay

Mứt quất dẻo

Mứt quất dẻo